Att arbeta inom nationalekonomi

För att arbeta som nationalekonom krävs det att man har en eftergymnasial utbildning och således studerar på universitet eller högskolan. Programmen som man ska läsa på universitetet eller högskolan är främst civilekonom eller andra liknande ekonomiprogram, men oavsett program bör det ha nationalekonomi som sitt huvudområde.

På gymnasiet är det bra om man läst ekonomi-, naturvetenskapliga- eller teknikprogrammet. Anledningen till detta är att alla dessa program direkt ger en de behörigheter som man behöver ha för att sedan kunna läsa vidare till civilekonom eller för att ta en kandidatexamen i ekonomi. Skulle man dock gå ett annat program på gymnasiet kan man lägga till de kurser som behövs för att få korrekt behörighet. Dock är det viktigt att undersöka om skolan erbjuder de rätta kurserna och om man själv aktivt kan göra valet att läsa dessa.

Att arbeta som nationalekonom

Det finns många olika områden som en nationalekonom kan arbeta inom. En nationalekonom kan exempelvis arbeta på en bank eller som forskare vid universitet, högskolor eller vid andra liknande branschorganisationer. Dock finns det en sak som alla nationalekonomer har gemensamt oavsett vilken arbetsplats han eller hon arbetar på. Det som är gemensamt är att en nationalekonom gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser. Dessa analyser och prognoser kan sträcka sig över stora områden.

För att arbeta som nationalekonom krävs det att man känner sig trygg i att hantera stora informationsmängder. Det krävs även att man har ett öga för att hitta det som är mest väsentligt i omfattade material. Som nationalekonom inhämtar man information som man sedan bearbetar med statistiska metoder. Sedan använder man olika ekonomiska modeller för att kunna analysera de olika resultaten som man fått fram. Slutligen brukar det vara nationalekonomens ansvar att utifrån materialet och dess slutsatser ge förslag på åtgärder som borde vidtas på arbetsplatsen.

Arbetsmöjligheter i framtiden för en nationalekonom

När det kommer till att sia om hur arbetsmöjligheterna i framtiden kommer att se ut behöver man kolla på de olika yrkena som en nationalekonom kan ha. Detta eftersom framtidsutsikterna ser olika ut beroende på yrke. Arbetsförmedlingen menar att det är hård konkurrens både nu och flera år framåt om man vill arbeta som banktjänsteman, ekonomiassistent eller som löneassistent.

Om man istället vill arbeta som controller eller revisor ser framtiden lite ljusare ut. Detta då arbetsmöjligheterna anses vara relativt stora inom dessa yrken, dock råder här också en konkurrens som man bör tänka på och ta hänsyn till.