BNP – rättvisande nyckeltal?

För att få en uppfattning var i en konjunkturcykel ett land befinner sig finns flera olika nyckeltal att titta på. Ett sätt att kontrollera marknadsklimat och konsumtion i ett land är att mäta landets bruttonationalprodukt (BNP).

Mått på ekonomisk aktivitet

BNP är ett mått på ett lands ekonomiska aktivitet under en viss given tidsperiod. Ofta används BNP för att jämföra ett lands ekonomi mellan olika tidsperioder eller för att jämföra olika länder med varandra. Ibland kan dock BNP vara missvisande, t ex i de fall då ett lands befolkningsmängd minskat. Då minskar även BNP, men detta betyder inte att landets ekonomi på något sätt försämrats. Istället använder man ibland BNP per capita som mått, vilket innebär att BNP fördelas på befolkningsmängden. Detta mått tar då även hänsyn till befolkningsutvecklingen i landet. BNP per capita justeras också för prisskillnader mellan olika länder, och ger ett något mer rättvist jämförelsemått.

Olika beräkningsmetoder för BNP

Värdet på BNP kan beräknas på tre olika sätt, där samtliga ger samma resultat. Vanligast förekommande är troligen utgiftsmetoden, som summerar hushållens och den offentliga sektorns totala konsumtion och investeringar med tillägg eller avdrag för landets nettoexport.

Produktionsmetoden är ett annat sätt att få fram BNP, och visar ett lands totala förädlingsvärden. Med detta menas att samtliga värdehöjande processer läggs samman för att få fram summan av BNP. Detta kan anses vara en beräkningsmetod framtagen från företagens uppgifter, till skillnad från utgiftsmetoden som fokuserar mer på konsumenternas utgifter.

Den tredje och sista mätningsmetoden kallas inkomstmetoden, och grundar sig i teorin om att samhällets samtliga inkomster är lika stora som totala förädlingsvärdet av produkterna som säljs.

Brister med BNP som mått på ekonomisk aktivitet

Ibland debatteras att BNP är ett missvisande mått på ett lands ekonomiska aktivitet. Bland annat exkluderas ideellt arbete och arbete som utförs i hemmet, då detta sker oavlönat. Av olika anledningar blir också den offentliga sektorns totala produktion ofta missvisande i BNP-måttet. Ett annat problem med BNP är att svartjobb inte inkluderas. Därför menar många att man bör väga in olika mått för att visa landets utveckling.